Worldsoft Corporation > Tin tức > ÔNG NGUYỄN ÁI HỮU VINH DỰ ĐƯỢC MỜI CÓ BÀI THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: VAI TRÒ CỦA ĐẠI HỌC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 52-NQ/TW VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi