Worldsoft Corporation > > Sản phẩm > ERP Construction

TỔNG QUAN

Worldsoft ERP Construction là một hệ thống được Worldsoft thiết kế giành cho lĩnh vực thi công xây dựng hay lĩnh vực thi công cơ điện.Hệ thống đã được tích hợp gồm các phận hệ : quản lý dự án, quản lý cung ứng Vật tư & dịch vụ, quản lý tài sản thiết bị, quản lý kho, quản lý tài chính kế toán. Hệ thống nhằm thay thế các quy trình rời rạc, các dữ liệu rời rạc, kết nối hoạt động của tất cả chi nhánh, phòng ban, công ty con. Ngoài ra, hệ thống còn giúp các doanh nghiệp :
–  Hoạch định kế hoạch dựa trên dữ liệu chính xác.
– Thực hiện theo kế hoạch.
– Kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa sai sót.
– Ra quyết định chính xác & kịp thời.

Bạn cần giúp đỡ?

Hãy liên hệ chúng tôi để nhận báo giá và được tư vấn giải pháp phù hợp

Liên hệ

CÁC PHÂN HỆ

Quản lý dự án

 • Quản lý BOQ & dự toán thi công
 • Hợp đồng & thanh toán, quyết toán
 • Hợp đồng& thanh toán nhà thầu phụ
 • Kiểm soát ngân sách dự án
 • Quy trình nhu cầu vật tư

Quản lý kho công trình

 • Nhập –Xuất –Tồn kho Điều chuyển vật tư và thiết bị

Cung ứng vật tư & dịch vụ

 • Hoạch định nhu cầu và kế hoạch cung ứng
 • Tối ưu hóa mua hàng
 • Quản lý dữ liệu nhà cung cấp & giá vật tư
 • Hợp đồng & Đơn hàng vật tư
 • Quy trình thanh toán đơn hàng

Kế toán quản trị

 • Quy trình thanh toán Quản lý TSCĐ/CCDC
 • Tổng hợp chi phí, tính giá thành theo dự án
 • Báo cáo kế toán quản trị

KHÁCH HÀNG

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi