Worldsoft Corporation > Dịch vụ > Chương trình ERP REAL ESTATE

LESSON 1:

–  Tổng quan về ERP Real Estate

LESSON 2: Phân hệ quản lý khách hàng

 • Quản lý khách hàng tiềm năng
 • Quản lý khách hàng chính thức
 • Quản lý các giao dịch với khách hàng

LESSON 3: Phân hệ quản lý sản phẩm  

 • Quản lý các trạng thái sản phẩm
 • Quản lý phương thức thanh toán theo từng dự án
 • Quản lý tồn kho

LESSON 4: Phân hệ quản lý hợp đồng – thanh toán

 • Quản lý các hợp đồng đặt cọc
 • Quản lý các hợp đồng mua bán
 • Quản lý các lịch sử chuyển nhượng
 • Quản lý quy trình thanh toán

LESSON 5: Phân hệ A/R

 • Quản lý các loại phiếu thu tiền cọc
 • Quản lý các phiếu thu các kỳ ký hợp đồng
 • Quản lý các phiếu thu tiền giao nhà

LESSON 6: Phân hệ quản lý công nợ

 • Quản lý lịch thanh toán theo từng hợp đồng
 • Quản lý công nợ

LESSON 7: Phân hệ kế toán tài chính

 • Quản lý các loại phiếu thu, chi và các phiếu kế toán
 • Quản lý hóa đơn
 • Hệ thống báo cáo kế toán

LESSON 8: Phân hệ tính giá thành

 • Khai báo tài khoản phân bổ
 • Phân bổ chi phí sản xuất chung
 • Kết chuyển chi phí
 • Tính toán giá thành dự án

LESSON 9: Phân hệ quản lý bảo hành – bảo trì

 • Quản lý kế hoạch bảo hành – bảo trì
 • Quản lý các chi phí bảo hành – bảo trì

LESSON 10: Phân hệ báo cáo thông minh

 • Hệ thống báo cáo kế toán
 • Hệ thống báo cáo tồn kho
 • Hệ thống báo cáo quản trị

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi