Worldsoft Corporation > Dịch vụ > Chương trình ERP CONSTRUCTION

LESSON 1:

 • Tổng quan về ERP Construction

LESSON 2: Phân hệ quản lý dự án

 • Hoạch định ngân sách dự án
 • Quản lý tiến độ công việc
 • Quản lý các tài liệu dự án
 • Quản lý hợp đồng & thanh toán

LESSON 3: Phân hệ quản lý cung ứng vật tư – thiết bị

 • Quản lý các phiếu nhu cầu cung ứng
 • Quản lý quy trình mua hàng
 • Quản lý công nợ

LESSON 4: Phân hệ quản lý cung ứng Tài sản – Thiết bị

 • Quản lý các thuộc tính tài sản thiết bị
 • Quản lý các phiếu nhu cầu cung ứng
 • Quản lý quy trình mua tài sản thiết bị
 • Quản lý công nợ

LESSON 5: Phân hệ quản lý kho

 • Quản lý các lệnh nhập/xuất
 • Quản lý các loại chứng từ nhập/xuất
 • Quản lý tồn kho

LESSON 6: Phân hệ kế toán tài chính

 • Quản lý các loại phiếu thu, chi và các phiếu kế toán
 • Quản lý hóa đơn
 • Hệ thống báo cáo kế toán

LESSON 7: Phân hệ quản lý khách hàng

 • Danh mục phân loại khách hàng
 • Danh sách khách hàng
 • Danh sách nhà cung cấp
 • Loại nhà thầu
 • Danh sách nhà thầu phụ
 • Khách hàng/chủ đầu tư

LESSON 8: Phân hệ tính giá thành

 • Khai báo tài khoản phân bổ
 • Phân bổ chi phí sản xuất chung
 • Kết chuyển chi phí
 • Tính toán giá thành dự án

LESSON 9: Phân hệ quản lý bảo hành – bảo trì

 • Quản lý kế hoạch bảo hành – bảo trì
 • Quản lý các chi phí bảo hành – bảo trì

LESSON 10: Phân hệ báo cáo thông minh

 • Hệ thống báo cáo kế toán
 • Hệ thống báo cáo tồn kho
 • Hệ thống báo cáo quản trị

Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp ERP từ năm 2002

Về chúng tôi