Công văn của ngân hàng nhà nước mời các Ngân hàng, doanh nghiệp tham gia hội thảo